Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

I. Obecná ustanovení.

 • Organizátorem soutěže je:
  společnost SaYu s.r.o., IČ: 083 20 497, DIČ: CZ08320497, se sídlem Červená Skála 338, Řež, 250 68 Husinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 315779, (dále jen „organizátor“).
 • Soutěží dle těchto pravidel se rozumí spotřebitelská soutěž uživatelů sociálních sítí - fyzických osob založená na interakci na sociálních profilech organizátora (dále jen „soutěž“). Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Organizátor vyhlašuje soutěže na podporu své společnosti, zejména své značky a svých produktů.
 • Soutěž může být vyhlášena uveřejněním oznámení soutěže:
  • na oficiální stránce organizátora umístěné na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/sayuperiod a nebo
  • na oficiálním profilu organizátora umístěné na sociální síti Instagram: https://www.instagram.com/sayu_period/
  (dále také jen „profil SAYU“ nebo společně „profily SAYU“).
  Účast v soutěži uveřejněné na profilech SAYU se posuzuje zvlášť pro soutěž na každém z profilů SAYU, a to i v případě, že zadání soutěže je na profilech SAYU totožné.
 • Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži a kdo splní soutěžní úkol vymezený v oznámení soutěže. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat tato pravidla.
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je zároveň fanouškem profilu SAYU na síti Facebook (v případě soutěže na profilu SAYU na sociální síti Facebook), resp. sledujícím profilu SAYU na síti Instagram (v případě soutěže na profilu SAYU na sociální síti Instagram).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 • Ze soutěže budou vyloučeny osoby, které nesplňují podmínky účasti nebo poruší pravidla soutěže. Tyto osoby nejsou způsobilé získat výhru. Bude-li takováto osoba vylosována jako výherce, bude místo ní vylosován náhradní výherce.
 • Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem účastníka je jeho osobní profil/stránka účastníka na dané sociální síti, který byl použit v rámci účasti v soutěži.
 • Účastník bude slosování zařazen pouze jednou bez ohledu na to, kolik příspěvků do soutěže zašle.
 • Jakékoliv reakce účastníků soutěže nesmějí:
  a) být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy;
  b) obsahovat či vyobrazovat prvky násilí, pohoršující, urážející, vulgární nebo jinak nevhodný obsah;
  c) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  d) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost či jinak protiprávní činnost nebo k této činnosti jiné osoby navádět;
  e) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky;
  f) obsahovat skrytou reklamu;
  g) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky porušující tato pravidla, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí, a tyto příspěvky bez předchozího upozornění odstranit z profilu SAYU, resp. učinit jiná potřebná opatření v souladu s podmínkami příslušné sociální sítě.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

II. Ochrana osobních údajů a licence k autorskému dílu.

 • Organizátor je správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem jeho účasti v soutěži, přičemž zpracování osobních údajů účastníka soutěže v rozsahu uvedeném níže je nezbytné pro účast v soutěži, její vyhodnocení a předání výhry.
 • V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává organizátor soutěže osobní údaje účastníků soutěže, které tvoří:
  - identifikační, adresní a kontaktní údaje subjektu údajů, konkrétně: název a adresa profilu účastníka na sociální síti, jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa.
 • Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány za účelem:
  a) pořádání soutěže, a to včetně vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků soutěže v pseudonymizované podobě; organizátor zveřejnění první písmena jména a příjmení výherce a obec bydliště výherce (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
  b) předání výher vítězům soutěže (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
  c) vnitřní evidence záležitostí, týkajících se soutěže, včetně statistiky (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).
 • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání soutěže, dále pak do doby uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti se soutěží.
 • Soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn:
  a) požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  c) požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
  d) požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
  e) vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
  f) využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
  g) využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy. Seznam zpracovatelů si může účastník soutěže vyžádat u organizátora soutěže.
 • Další podrobnosti o zpracování osobních údajů (zejména kontaktní údaje správce a podrobnosti o právech účastníka soutěže) lze najít na webových stránkách pořadatele.
 • V případě, že soutěžní reakce (účastníkem soutěže připojený obsah) nebo její dílčí část (zejména soutěžní fotografie, text, audiovizuální obsah) naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje soutěžící organizátorovi k takovému dílu nevýhradní licenci (oprávnění k výkonu práva užití díla) ke všem způsobům užití díla. Licence je udělována bez množstevního, časového a místního omezení a organizátor není povinen ji využít. Organizátor je oprávněn poskytnout podlicenci nebo postoupit licenci k užití díla třetí osobě. Uveřejněním soutěžního příspěvku v soutěži zaručuje účastník organizátorovi, že uveřejněním obsahu nezasahuje do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, resp. že veškerá případná práva třetích osob související s uveřejněným soutěžním příspěvkem řádně vypořádal a že odpovídá organizátorovi soutěže za veškerou případnou škodu, která může organizátorovi soutěže či jiným osobám vzniknout v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

III. Mechanismus soutěže.

 • Soutěž bude probíhat vždy od jejího vyhlášení uveřejněním oznámení soutěže na dané sociální síti po dobu uvedenou v oznámení příslušné soutěže. Oznámení soutěže obsahuje vždy alespoň odkaz na úplné znění těchto pravidel na webové stránce sayu.cz. Není-li doba trvání soutěže uvedena, platí, že soutěž trvá 7 dní. Po dobu trvání soutěže přijímá organizátor reakce účastníků na soutěžní úkol specifikovaný v oznámení soutěže. Do soutěže lze zahrnout reakci účastníka doručenou stanoveným postupem nejpozději do konce posledního dne trvání soutěže.
 • Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od skončení soutěže, provede organizátor vyhodnocení soutěžních odpovědí.
 • Ze všech soutěžních reakcí účastníků soutěže, které vyhovují soutěžnímu úkolu dle oznámení soutěže (splnění úkolu, správná odpověď na položenou otázku apod.) a dalším podmínkám soutěže, vybere organizátor stanoveným způsobem výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
 • Způsobem výběru výherce z účastníků soutěže je losování, není-li v oznámení soutěže uveden jiný způsob výběru.

IV. Výhry a jejich předání.

 • Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 • Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře pod oznámením soutěže/soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání údajů potřebných k zaslání výhry cestou e-mailu na adresu: kontakt@sayu.cz
 • Výherce je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a příjmení a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Bez zbytečného odkladu po doručení výše uvedených údajů potřebných k zaslání výhry výherci organizátor zveřejnění v samostatném příspěvku na profilu SAYU první písmena jména a příjmení výherce a obec bydliště výherce. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání e-mailu výherce obsahujícího uvedené kontaktní údaje.
 • Výhry budou výhercům zaslány kurýrem na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, neproběhne žádný další pokus o doručení. Pokud se bude jednat o elektronickou výhru, bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu výherce, který bude muset potvrdit její přijetí.
 • V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora, případně pokud výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy,výherce výhru nezíská a bude vylosován náhradní výherce.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 • Výhry nejsou soudně vymahatelné. Hodnota výher je vždy uvedena po případném odvodu srážkové daně.
 • Výsledky soutěže jsou konečné. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.
 • Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži. Výherce ani jiný účastník nemá nárok na náhradu nákladů účasti v soutěži.
 • Organizátor není povinen zdůvodňovat výběr výherce v soutěži či vyřazení účastníka ze soutěže.

V. Závěrečná ustanovení.

 • Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook / Instagram. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s provozovateli sociální sítě Facebook / Instagram a tento provozovatel za průběh soutěže nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti organizátorem nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook / Instagram.
 • Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách společnosti www.sayu.cz.
 • Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.
 • Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.
 • V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na sociální síti Facebook či Instagram stránce v komentáři pod soutěžním příspěvkem a/nebo v samostatném příspěvku.
 • Žádosti, stížnosti či jiné dotazy, včetně námitek proti zpracování osobních údajů, lze organizátorovi zasílat mimo jiné také e-mailem na adresu: sayu@sayu.cz.
 • Pravidla soutěže, včetně jejich případných změn, nabývají účinnosti okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách organizátora.

V Praze dne 15. 11. 2021

Wonach suchen Sie?

close

Warenkorb